Znajdujesz się na: » Strona główna » regulamin
ilość produktów: 0 sztuk wartość produktów: 0,00 zł
Regulamin
Elspaw.pl, Śrubtex-pol.pl, e-i-s.pl - jest usługą Firmy Elspaw & Śrubtex-pol Sp.zo.o. 
Właścicielem Elspaw.pl, Śubtex-pol.pl, e-i-s.pl jest  Firma Elspaw & Śrubtex-pol Sp.zo.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Lwowska 1, O/Dębica ul. Świętosława 135 A.
NIP 6871835001
Regon
zrejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem KRS :
- Numer konta bankowego: 19 1240 2340 1111 0010 0876 9995
- Adres poczty elektronicznej : debica@elspaw.pl,sanok@elspaw.pl
- Adres do korespondencji pocztowej: ul. Świętosława 135 A, 39-200 Dębica
Realizacja sprzedaży w elspaw.pl odbywa się według poniższego regulaminu. 
Złożenie zamówienia w elspaw.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad. 

Z oferty elspaw.pl  może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym stosownym zezwoleniom (obniżone stawki VAT). 

Wymagania techniczne korzystania z usług elspaw.pl
 - dostęp do internetu, 
 - komputer z zainstalowaną przeglądarką, 
 - komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript. 

Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie elspaw.pl produkty oferowane do sprzedaży.
Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "dodaj do koszyka" znajdującego się obok danego produktu a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Zamów".

Ilość produktów oferowanych w ramach elspaw.pl jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. 

Ilość produktów objętych promocją w elspaw.pl jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania zapasów. 

elspaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do zamówienia a dostarczonymi w zamówieniu i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji. 

Poprzez złożenie zamówienia w elspaw.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez elspaw.pl danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. elspaw.pl zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów email, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień. 

Klientów korzystających z usług elspaw.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane. 

Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres. 
elspaw.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu. 

elspaw.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta nie później niż na 1 godz. przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników elspaw.pl

Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie, drogą elektroniczną a jego przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone przez pracownika realizującego zamówienie. 

Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż 24 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. 

 
Koszt dostawy podany jest w cenniku usług. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy elspaw.pl zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. elspaw.pl ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziałów wagowych zgodnie z cennikiem usług transportowych. 

W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa - również kosztami tych artykułów. 

Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. 

Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. 
Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Telefoniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez elspaw.pl i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.
 
elspaw.pl zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru. 

W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 
W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. 

Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cena sprzedaży obowiązując w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. 

W elspaw.pl istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki . W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy zgłosić się w w/w terminie do Biura Handlowego w Rzeszowie wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera i nienaruszonym produktem lub produktami. W razie niezgodności towaru z umową kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie trzech dni o otwarcia opakowania (nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do użycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i nie zwłocznie powiadomić owww.elspaw.plrozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z 
 
 

 

 

 
 

Projekt i realizacja: BigCom